زنان ، توسعه ، حقوق و فراتر از آن

هِستیا از اسطوره تا روابط | زنان هِستیا تایپ درمذاکره و گفت و گو

در ادامه سلسله مقالات مربوط به روانشناسی آرکیتایپال و تاثیر انرژی های زنانه بر خلق روابط و داشتن گفت و گوها و مذاکرات موثر تر ، امروز را به آرکی تایپ هِستیا اختصاص داده ام . 

در این مقاله علاوه بر آشنایی با این اسطوره و وجوه کهن الگویی وی ، به چگونگی آن در روابط و گفت و گو ها می پردازم و خواهیم دید که یک زن با انرژی غالب هِستیا در زندگی و روابطش چگونه رفتار کرده و باید چگونه باشد .

هِستیا | اسطوره خانه و کاشانه

به گفته خانم شینودا بولن در کتاب خود به نام انواع زنان ،هستیا نمود زن خرمند و عمه دوشیزه است .

هستیا خدابانوی آتشکده، به ویژه آتش شعله ور آتشدانی دایره وار و ناشناخته ترین المپی زمانه خود بود که بنابر باور یونانیان بدون حضور و ورود او هیچ خانه و معبدی تقدس نمی یافت.

در واقع آنان وجود هستیا را موجب روحانیت اماکن و فراهم آورنده معرفت، گرما و حرارت زندگی می دانستند.

نه هستیا و نه همتای رومیش، وستا، هیچ یک به دست نقاشان و مجسمه سازان در پیکر انسانی ظاهر نشدند، بلکه حضور این خدابانو در دل آتشین و گرم خانه، معابد و شهرها احساس می شد.

نماد صوری هستیا دایره بود. هستیا هم آن حس روحانیت و تقدس بود و هم آتش مقدسی که فراهم آورنده معرفت، گرما و حرارت برای پختن غذاست.

برای تقدس بخشیدن به خانه، حضور هستیا ضروری است.

برخلاف خدایان و خدابانوان دیگر، هستیا را نمی توان از طریق اسطوره و تمثالهایش شناخت، بلکه قدر و منزلت او در آداب نیایش که در آتش متجلی است، احساس می شود. 

اسطوره های یونانی مملو از ماجراهای عاشقانه و رزمی هستند و از آنجا که هستیا در هیچ یک از این دو نوع وقایع نقشی فعال نداشت، وجودش بیش از هر خدا و خدابانوی دیگر نامرئی است.

بسیاری از آداب نیایشی که در آتش متجلی است، نماد دعوت به حضور و وجود هستیا در زندگی می باشد. هستیا بیشتر در معبد خود سر می کرده و مستقل و بی نیاز از هر چیز و هر کسی بوده است.

به معنای واقعی کلمه، هستیا خدابانوی باکره روحی و جسمی است.

کهن الگوی هستیا

حضور هستیا برای تداوم زندگی اساسی بود و نیز به عنوان یک کهن الگو حضورش در شخصیت زن بسیار مهم است، زیرا به زن حس کمال و یگانگی می دهد.

 هستیای بی نام ظاهرا وجه مشترکی با آرتمیس پرجنب و جوش و یا آتنای تیزهوش زره پوش ندارد.

گرچه این سه خدابانوی باکره در قلمرو توجه و طریق عمل با یکدیگر تفاوت دارند، اما در برخی خصوصیات ناملموس و در عین حال بسیار اساسی و مهم مشترکند.

هر یک دارای وجه یگانگی با خویشتن بود. هیچ یک قربانی اعمال خدایان یا انسانهای فانی نشد. در هر سه این توانایی بود که بی هیچ پریشانی و آشفتگی به خاطر نیازهای دیگران و یا نیاز خود به دیگران بر اهداف خویش متمرکز بماند.

کهن نمونه هستیا با دو خدابانوی باکره دیگر در متمرکز بودن نوع هوشیاری وجه مشترک دارند. اما جهت این هوشیاری برای هستیا به درون است. نیروی آرتمیس و آتنای برونگرا بر دستیابی به اهداف و انجام برنامه ها متمرکز است و هستیا بر تجارب درونی و فردی خود تامل دارد.

روش ادراک هستیا از طریق نگاه به درون و حس غریزی می باشد. به ما توانایی می دهد تا با ارزشهای درونی پیوند برقرار کرده، آنها را به وضوح تشخیص دهیم.

با تمرکز به درون می توان در هر موقعیتی اصول مهم و اساسی را تشخیص داد، شخصیت دیگران را عمیقا شناسایی کرد و الگوهای رفتاری و احساسی و نیز اهمیت عملکردهایشان را دریافت.

آرکی تایپ ( کهن الگو) هستیا در زنانی فعال است که مشغله نگهداری و مراقبت از خانه برایشان نه تنها یک وظیفه نیست، بلکه بسیار پرمعناست.

زنی که با انجام کارهای روزمره خانگی به حس هماهنگی درونی نایل می شود، با  آرکی تایپ هستیا در این خصیصه مشترک است.

رسیدگی به جزئیات امور خانه فعالیتی متمرکز شبیه به تجربه خودیابی است. انجام امور خانه به خودی خود برایش پرمعناست و رضایت خاطر به دنبال دارد، زیرا از این طریق به آرامش و صلح درونی دست می یابد.

اگر هستیا انرژی فعال درون یک زن باشد، پایان هر کار با رضایتی درونی همراه است. برعکس، آتنا حس نیل به هدف و آرتمیس آسودگی از انجام وظیفه و نیز احساس فراغت برای آغاز کاری تازه را در زن ایجاد می کند.

با حضور هستیا در زن، کارهای خانه به صورتی انجام می گیرد که گویی وقت فراوانی پیش رو است.

زن هستیایی نگران گذران زمان نیست. به قول یونانیها او در زمان کایروس سیر می کند، یعنی "در زمان و با زمان حل می شود".

این نوع بودن در زمان به لحاظ روانی بسیار سالم است (تمامی فعالیتهایی که گذشت زمان در آنها فراموش می شود، از این قرارند).

زن هستیایی به هنگام شست و شو و مرتب کردن لباسها، شستن ظروف، جمع آوری خانه و غیره با آرامشی صبورانه در کار خود غرق می شود.

محافظان آتشکده معمولا گمنام اند و توجه دیگران را به خود جلب نمی کنند. آنها شخصیتهای ممتازی نمی شوند و کمتر موضوع خبر هستند.

او از کششها و کشمکشهای رقابتجویانه اقوام به دور بود و خود را درگیر فراز و نشیبهای احساساتی لحظه ها نمی کرد.

با حضور هستیای درون، زن از قید وابستگی به انسانها، نتایج کارها و نیز مایملک و مقام و قدرت رهاست، زیرا بدون وجود اینها در خود کامل است.

رها و آزاد از عوامی بیرونی است و با دگرگونی حوادث خوشحال و خرسند یا مات و مبهوت نمی شود.

وارستگی این آرکی تایپ تصویری از “زن خردمند” به او می بخشد. او مانند پیرزنی داناست که طعم خوب و بد روزگار را چشیده و نه تنها روحش خدشه دار نشده، بلکه شخصیتش نیز از تجارب بسیار آبدیده گشته است.

هستیا آرکی تایپ مرکزیت درون است، آن مرکز ساکنی که به اعمال معنا می بخشد و نیز منبعی درونی که برغم اغتشاشات بیرونی و آشفتگی و یا حتی هیجانات عادی روزمره، به زن حس استواری می بخشد.

با حضور هستیا زندگی زن آغشته به معنا و معنویت می شود.

هِستیا تایپ ها در روابط چگونه اند ؟

روابط اساس و شالوده ی زندگی همه ما انسان هاست . لذا یکی از حساس ترین مقوله هایی که آدمی با آن همواره درگیر است ، بحث روابط و به نوبه ی آن گفت و گو هایی ست که با دیگران دارد.

هستیا در روابط با زنان دیگر

زن هِستیایی معمولا دوستان صمیمی کمی دارد که گاه به گاه از وقت گذراندن با آن ها لذت می برد .

ما زنان با این انرژی غالب در وجودشان را در محافل و دورهمی های زنانه خیلی کمتر می بینیم . جایی که صحبت از دیگران و غیبت کردن ، حرف های روشنفکرانه و سیاسید وجود داشته باشد ، حضور این زنان اگر به طور کل نباشد ، بسیار کمرنگ است .

یکی از ویژگی های مثبت هِستیا تایپ ها ، ویژگی گوش دادن فعال است . به نوعی که می توان گفت : یک گوش شنوا برای شنیدن دیگران است .

پس می توان این گونه گفت که روابط یک هستیا تایپ بازنان دیگر نه خیلی زیاد و نه بدون رابطه با آن هاست و لزوما به دلیل شخصیتی که دارند ، تنها بودن و درون گرایی و تمرکز به درون برایشان بیش از معاشرت و رفت و آمد با دیگران دارا اهمیت است .

در روابط جنسی

اگر آرکی تایپ غالب روان زنی این انرژی باشد، روابط جنسی مسئله مهم برای او نخواهد بود .

نکته جالب برای آنان این است که جور جنسی آفرودیتی در طول مدت عشق بازی در آن ها برانگیخته و در سایر مواقع خاموش و غایب است .

به مفهوم سنتی، زن هستیایی، یک همه خوب است به خوبی از خانه مراقبت می کند، جاه طلب نیست و همین طور اهل خیانت نیست ...

شاید بتوان گفت در روابط شخصی و ازدواج برای مردانی که نیاز به یک محیط دنج و آرامش بخش و نه تنش با طرف مقابل دارند ، بهترین گزینه است .

هِستیا در روابط با مردان

زنان هستیایی برای مردانی جذاب هستند که به دنبال زنی آرام ، محجوب و با اعتماد به نفس هستند که می توانند همسر خوبی باشند .

مردانی که اهل تجارت، مسافرت و با روابط عمومی بالا ، یک کارآفرین ماهر و اهل معاملات دنیای بیرون ، با زنی هستیایی که آتش خانه را همیشه روشن نگاه دارد، بی حاشیه بوده و خیلی وارد تنش های معمول بین زن و مرد نشود جفت مناسبی از آب در می آیند .

هِستیا تایپ ها در مذاکره، گفت و گو و محیط های کاری

۱- قطعا در مذاکرات ، بخصوص در مذاکرات حرفه ای اصل قاطعیت می تواند یکی از محرک های بسیار خوب در جهت پیش برد روابط و نتایج عالی در مذاکره باشد، اما برای زنان هستیا تایپ عدم قطعیت یکی از ویژگی های شخصیتی آنان است ، این مورد می تواند آنان را در مذاکره به دردسر انداخته و مشکل ساز شود .

این عدم قطعیت چه بسا منجر به واگذاری امتیازات گوناگون به طرف مقابل نیز گردد.

۲- یک هستیا تایپ در مذاکرات و گفت و گوهای شخصی ، فردی ملایم و بی دردسری است و خیلی دنبال اثبات خود نیست .

همین خصیصه می تواند راه یک گفت و گوی همدلانه و بدور از تنش را فراهم آورد .

۳- اگر در مجموعه تان و در یکی از مشاغل یک سازمان زنی هستیایی بر سر کار باشد به دلیل عدم تمایل به رقابت و این که چنین محیط هایی برای او به هیچ وجه مناسب نیست می توان گفت اگر مذاکره و گفت و گویی بر سر تصاحب یک امتیاز در جریان باشد، چون که بلند پروازی و انگیزه کافی را در این جهت ندارد، نمی توانند آنچنان موفق ظاهر شود .

۴- طور کلی زنان هستیایی به دلیل این که تمایلات به درون در آن ها برجسته تر است، افراد مناسبی برای مذاکره نیستند . اما اگر جهت مذاکره به سوی همدلی باشد و  استراتژی برد – باخت در جریان نباشد، ویژگی گوش دادن فعالانه در آن ها می تواند یک امر راهگشا در مذاکره باشد .

۵- می توان این طور گفت که زنان هستیایی خیلی برای محیط های اجتماعی و بیرون از خانه ساخته نشده اند و ترجیح خودشان نیز بر حضور در خانه و محافظ گرما و آتش خانه و کاشانه باشند . همان گونه که اسطوره هستیا نیز بر خلاف سایر کهن الگو ها از حضور در اجتماع و رقابت و حواشی ای که سایر کهن الگو ها با آن درگیر بودند کناره گیری کرد .

در این مقاله به انرژی هِستیا پرداختیم و گفتیم که در روابط و مذاکرات شان چطور هستند ... اگر این انرژی را در درون خودتان دارید و خواهان حضور در اجتماع و روابط در سطح حرفه ای هستید لاجرم باید سایر انرژی ها همچون آتنا و آرتمیس را فراخوانده و در خود رشد دهید .

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *