تازه نوشته ام... داغ بخوانید

سایر نوشته ها
رشد فردی

دیگری ِ معجزه گر

جیمز هالیس در کتابش با نام بهشت رابطه ، از دو عقده در تمامی آدم ها نام برده است، یکی فناناپذیری ! در عین این

ادامه مطلب »