تازه نوشته ام... داغ بخوانید

سایر نوشته ها
یادداشت روز

نبوغ در نافرمانی | طرح یک پرسش

هنجارشکنی، نافرمانی و پیروی نکردن از آنچه تحت عنوان قوانین یک دسته،گروه،کشور و نظام فرهنگی- اجتماعی تلقی می شود ، شاید نادرست به نظر برسد…

ادامه مطلب »
رشد فردی

دیگری ِ معجزه گر

جیمز هالیس در کتابش با نام بهشت رابطه ، از دو عقده در تمامی آدم ها نام برده است، یکی فناناپذیری ! در عین این

ادامه مطلب »