دوره آموزشی (هفت الگوی موثر زنان در خلق رابطه)
دوره جامع
رایگان در وبینار شرکت کن (زنان در مذاکره)
ویدئو هفت الگوی موثر زنان در خلق رابطه | وبینار رایگان